تهران ، میدان رسالت ، ابتدای خیابان سمنگان ، پلاک 570 _ تلفن: 77455812 -77806668

بررسی مقایسه ای ابعاد شخصیتی،سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران دگرجنسیت خواه بعد از عمل تغییر جنسیت با گروه های کنترل


 

به نام خدا

عنوان:

بررسی مقایسه ای ابعاد شخصیتی،سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران دگرجنسیت خواه بعد از عمل تغییر جنسیت با گروه های کنترل

توسط:

شادی محمدی

جهت اخذ درجه (کارشناسی ارشد )در رشته روانشناسی بالینی

استاد راهنما:

دکترعلیاکبرپرویزیفرد

استادمشاور:

دکترخیراله صادقی

گروه:

روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کرمانشاه-ایران

حق استفاده از مفاد این پایان نامه برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه محفوظ است

بهمن 94

خداوند بزرگ را شاکرم که یاری ام کرد پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد را با موفقیت به رشته ی تحریر در بیا ورم .

ضروری است که مراتب سپاس و قدر دانی خود را نسبت به همه ی عزیزان و بزرگوارانی که در تکمیل این پایان نامه مرا یاری دادند ابراز نمایم .بدین وسیله از زحمات اساتید محترم راهنما و مشاور ، جناب آقایان دکتر علی اکبر پرویزی فرد و دکتر خیراله صادقی تشکر و قدر دانی می کنم .

امید آن دارم که این پژوهش خدمتی کوچک به جامعه ی علمی کشور باشد.

چکیده

زمینه: هدف پژوهش حاضر ، بررسی مقایسه ای ابعاد شخصیتی،سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران دگرجنسیت خواه بعد از عمل تغییر جنسیت  شهر تهران با گروه های کنترل بود.

مواد و روش ها :

این پژوهش تحلیلی- مقطعی به این صورت انجام می شود که 66 نفر در 3 گروه شامل بیماران  دگرجنسیت خواه که تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته اند. و دو گروه کنترل گمارده شدند. یک گروه کنترل . دگر جنسیت خواهانی هستند که در لیست انتظار قرار دارند و گروه کنترل دوم که شامل زنان و مردان بهنجار ی است که هیچ گونه مشکلی در هویت جنسی شان ندارند. سپس پرسشنامه های سنجش صفات پنج گانه ی شخصیت (NEO) .پرسش نامه ی سلامت عمومی (GEQ) و پرسش نامه ی کیفیت زندگی (QOL) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل – نگارش 8/8 و SPSS-22 مورد تحلیل قرار گرفتند

یافته ها : نشان می­دهد که بین تمامی گروه­ها در مورد مولفه­های پنج گانه ویژگی­های شخصیت تفاوت وجود دارد. برای مشخص شدن اینکه بین کدام گروه­ها با یکدیگر تفاوت وجود دارد از آزمون شفه استفاده شده است که نتایج آن در جدول 3-4 آورده شده است همچنین در مولفه های پنج گانه ویژگی­های شخصیت بین میانگین گروه افراد تغییر جنسیت داده با افراد تغییر جنسیت نداده و  افراد تغییر جنسیت داده و افراد تغییر جنسیت نداده با افراد عادی  تفاوت معناداری وجود دارد.

 نتایج جدول 3-7 نشان می دهد که در مولفه های علائم جسمانی ، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی اساسی بین میانگین گروه افراد تغییر جنسیت داده با افراد تغییر جنسیت نداده و همچنین افراد تغییر جنسیت داده و افراد تغییر جنسیت نداده با افراد عادی  تفاوت معناداری وجود دارد.

نتایج جدول 3-8 نشان می دهد که میانگین افراد عادی در تمامی مولفه های چهارگانه کیفیت زندگی از گروه افراد تغییر جنسیت داده و افراد تغییر جنسیت نداده بالاتر است. همچنین میانگین افراد تغییر جنسیت داده در تمامی مولفه های مذکور از گروه افراد تغییر جنسیت نداده بالاتر است

 

ادامه پایان نامه

 

 

پاسخ بسیاری از مشکلات جنسی

نقشه مطب

مطب 1 :

مطب 2 :

جزئیات تماس

مطب 1 : تهران ، میدان رسالت ، ابتدای خیابان سمنگان ، پلاک 570

مطب 2 : سهروردی شمالی تقاطع کاوسی فر ساختمان سپیدار پلاک ۱۸ واحد یک

تلفن مطب 1 : 77455812 -77806668

تلفن مطب 2 : 88768602 _ 88767449

همراه:

ایمیل : info@drmohmadzadeh.com